กำหนดการ

กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563
“วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาประเทศ”
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เวลา                             
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.

09.00 – 10.00 น              

10.00 – 12.00 น.              

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 17.00 น.        

กิจกรรม

ลงทะเบียน รับเอกสาร และอาหารว่าง
 พิธีเปิดการประชุม
 – กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 – มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารสถาบันเครือข่ายความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563
– ผู้บริหารมหาวิทยาลัย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถาบันเครือข่ายร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
บรรยายพิเศษ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาประเทศ”  
โดย รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
มอบรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำเสนองานวิจัยทุกท่าน/ และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน
การนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ แบบบรรยาย (Oral Presentation)
(แบ่งเป็นสาขาวิชา/กลุ่มวิชา) 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
3. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ
5. กลุ่มสาขาวิชานวัตกรรม

การมอบเกียรติบัตรและเอกสารรับรองการเข้าร่วมนำเสนองานวิจัย – มอบรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำเสนองานวิจัย ทุกท่าน/ และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก (ภายในห้องบรรยาย)

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจะแจ้งให้ทราบ ดำเนินการจัดการประชุมโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี