Responsive image

SPONSER by

Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image

 

 

กำหนดการ

วันประชุมวิชาการ 7 มิถุนายน 2562   ณ อาคาร Student Center (ตึก 6) มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี

08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียนและรับเอกสาร

09.00 – 09.30 น.

พิธีเปิด

09.30 – 10.15 น.

การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

"บูรณาการ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ"

10.15 – 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง การนำเสนอแบบโปสเตอร์และนำเสนอนวัตกรรม

10.30 – 12.00 น.

เสนอผลงานแบบบรรยาย (ช่วงที่ 1)

1. วิทยาศาสตร์พื้นฐาน : เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ สถิติ วิศวกรรมการเงิน วิทยาศาสตร์ศึกษา

2. วิทยาศาสตร์การแพทย์

3. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ : เกษตร อาหาร สิ่งแวดล้อม เครื่องสำอาง

4. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหาร

13.00 – 13.30 น.

การนำเสนอแบบโปสเตอร์และนำเสนอนวัตกรรม

13.30 – 16.00 น.

เสนอผลงานแบบบรรยาย (ช่วงที่ 2) (รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม)

1. วิทยาศาสตร์พื้นฐาน : เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ สถิติ วิศวกรรมการเงิน วิทยาศาสตร์ศึกษา

2. วิทยาศาสตร์การแพทย์

3. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ : เกษตร อาหาร สิ่งแวดล้อม เครื่องสำอาง

4. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

16.00 – 16.30 น.

มอบรางวัลและพิธีปิด

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม