Responsive image

SPONSER by

Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image

 

ข้อแนะนำสำหรับผู้แต่ง/เกียรติบัตร และรางวัล

 

I. การเตรียมบทความ

พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2003 ขึ้นไป โดยรูปแบบฟอนต์ที่กำหนด คือ TH Sarabun New จำนวนหน้าต้นฉบับ 6-8 หน้า (รวมตางราง กราฟ และรูปภาพ) รายละเอียดการเตรียมบทคัดย่อและบทความวิจัยฉบับเต็มโปรดดาวน์โหลดเอกสารในเมนู   ดาวน์โหลด

 

ประเภทของการส่งบทความและไฟล์ที่ต้องส่งเข้าระบบ

โปรดอ่านคู่มือและทำตามขั้นตอนในเมนู สำหรับผู้แต่ง

 

ผู้ที่ส่งเฉพาะบทคัดย่อ

ผู้ส่งผลงานทุกกลุ่มสาขาทำการ อ่านทำความเข้าใจพร้อมกรอกข้อมูลพร้อมในแบบฟอร์มยืนยันความถูกต้อง 1 ไฟล์  (CTA form)   บทคัดย่อไฟล์นามสกุล .doc   1 ไฟล์   บทคัดย่อไฟล์นามสกุล .pdf  1 ไฟล์  หลังจากส่งแล้วท่านจะได้รับอีเมลล์ยืนยันการส่งบทความ ถ้าไม่ได้รับแสดงว่าการส่งบทความไม่สมบูรณ์

 

ผู้ที่ส่งเฉพาะบทความฉบับเต็ม

โดยผู้ส่งผลงานทุกกลุ่มทำการส่งแบบฟอร์มยืนยันความถูกต้อง 1 ไฟล์ (CTA form)    บทความต้นฉบับไฟล์นามสกุล .doc   1 ไฟล์ บทความต้นฉบับไฟล์นามสกุล .pdf  1 ไฟล์  หลังจากส่งเอกสารแล้วท่านจะได้รับอีเมลล์ยืนยันการส่งบทความ ถ้าไม่ได้รับแสดงว่าการส่งบทความไม่สมบูรณ์

 

ผู้ที่ส่งผลงานนวัตกรรม

โดยผู้ส่งผลงานทุกกลุ่มทำการส่งแบบฟอร์มยืนยันความถูกต้อง 1 ไฟล์ (CTA form)    บทความต้นฉบับไฟล์นามสกุล .doc   1 ไฟล์ บทความต้นฉบับไฟล์นามสกุล .pdf  1 ไฟล์ หลังจากท่านส่งเอกสารดังกล่าวแล้วให้ส่งใบสมัคร นวัตกรรมเพิ่มโดยดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มใบสมัครในเมนู   ดาวน์โหลด ทำการกรอกข้อมูล และบันทึกเอกสารเป็นนามสกุล .pdf  1 ไฟล์  ส่งเอกสารโดยเข้าไปที่เมนู รายละเอียดของบทความ และ อัพโหลดเอกสารแบบฟอร์มใบสมัครเพิ่มเติม

 

II. การนำเสนอผลงาน

ข้อแนะนำในการนำเสนอบทความวิจัยแบบ Oral Presentation

ผู้นำเสนอบทความทำการจัดเตรียมไฟล์ในการนำเสนอบทความ Microsoft Office PowerPoint slides (version 2010, 2007, or 2003) โดยส่งไฟล์ก่อนวันนำเสนอผลงาน  ผู้นำเสนอบทความมีเวลาในการนำเสนอและถาม/ตอบ 15 นาที ซึ่งจะแบ่งเป็นการนำเสนอบทความวิจัย 12 นาที และการถาม/ตอบ คำถามจากคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเวลา 3 นาที โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทำการจับเวลาในการนำเสนอบทความ และจะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้นำเสนอบทความเมื่อเหลือเวลาในการนำเสนอบทความ 5 นาที 2 นาที และหมดเวลาในการนำเสนอบทความ
*** ผู้นำเสนอบทความแบบปากเปล่า Oral Presentation จะได้รับเกียรติบัตรจากประธานประจำห้อง หลังจากการนำเสนอบทความแล้วเสร็จ

 

ข้อแนะนำในการนำเสนอบทความวิจัยแบบ Poster Presentation

ผู้นำเสนอบทความจัดทำโปสเตอร์ขนาด A0  กว้าง 88 เซนติเมตร และยาว 120  เซนติเมตร โดย ภายในงานมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการยึดติดระหว่างโปสเตอร์กับฉากสำหรับติดตั้งโปสเตอร์ไว้ให้ ผู้นำเสนอบทความแบบโปสเตอร์จะต้องประจำอยู่ ณ โปสเตอร์ของตนเอง เพื่อนำเสนอและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับบทความวิจัยกับกรรมการและผู้ที่ให้ความสนใจในเวลาที่กำหนด
***ผู้นำเสนอบทความแบบปากโปสเตอร์ Poster Presentation จะสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรจาก website หลังจากวันนำเสนอผลงานภายใน 3- 5 วัน

 

ข้อแนะนำในการนำเสนอแบบ นวัตกรรม

ผู้นำเสนอผลงานจัดทำโปสเตอร์ขนาด A0  กว้าง 88 เซนติเมตร และยาว 120  เซนติเมตรสำหรับประกอบการนำเสนอผลงานนวัตกรรม และเตรียมชิ้นงานนวัตกรรมมานำเสนอ โดยผู้นำเสนอผลงานจะต้องประจำอยู่ที่ผลงานนวัตกรรมของตนเอง เพื่อนำเสนอและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้ที่ให้ความสนใจตลอดการประชุม
*** ผู้นำเสนอบทความแบบนวัตกรรม จะสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรจา กwebsite หลังจากวันนำเสนอผลงานภายใน 3- 5 วัน
*** ผู้ที่ได้รับรางวัล จะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ณ พิธีปิดการประชุมเวลา 15.30-16.30 น.