Responsive image

SPONSER by

Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7
(The 7th Academic Science and Technology Conference : ASTC)

 

เป็นการประชุมระดับชาติ ดำเนินการโดยเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง 8 สถาบัน 11 หน่วยงาน ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างผลงานวิชาการ งานวิจัย การอบรมทางวิชาการ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายในการดำเนินโครงการด้านวิชาการต่างๆ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีการดำเนินการจัดประชุมหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2562 นับเป็นครั้งที่ 7

คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อ "บูรณาการ วิจัย และ นวัตกรรม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ : Health Promotion through Research Integration and Innovation" โดยจะจัดให้มีขึ้น ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

 

กลุ่มสาขาที่เปิดรับ

 

กลุ่มที่ ชื่อกลุ่ม สาขาที่เกี่ยวข้อง
1 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ ชีวเคมี พันธุศาสตร์
2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ เคมีประยุกต์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ สาธารณสุข การพยาบาล การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
4 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบเครือข่ายพื้นฐาน ระบบฐานข้อมูลพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น ระบบการจัดการสารสนเทศเบื้องต้น ระบบชีวสารสนเทศ ภูมิศาสตร์สารสนเทศ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
5 นวัตกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม นวัตกรรมทางการแพทย์ เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

 

* การเตรียมบทความ นักวิจัยต้องใช้แบบฟอร์มที่กำหนด ที่สามารถดาว์นโหลดได้จากตารางด้านล่างนี้