Responsive image

SPONSER by

Responsive image    Responsive image

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7
(The 7th Academic Science and Technology Conference : ASTC)

 

เป็นการประชุมระดับชาติ ดำเนินการโดยเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง 8 สถาบัน 11 หน่วยงาน ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างผลงานวิชาการ งานวิจัย การอบรมทางวิชาการ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายในการดำเนินโครงการด้านวิชาการต่างๆ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีการดำเนินการจัดประชุมหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2562 นับเป็นครั้งที่ 7

คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อ "บูรณาการ วิจัย และ นวัตกรรม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ : Health Promotion through Research Integration and Innovation" โดยจะจัดให้มีขึ้น ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

 

กลุ่มสาขาที่เปิดรับ

 

กลุ่มที่ ชื่อกลุ่ม สาขาที่เกี่ยวข้อง
1 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ ชีวเคมี พันธุศาสตร์
2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ เคมีประยุกต์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ สาธารณสุข การพยาบาล การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
4 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบเครือข่ายพื้นฐาน ระบบฐานข้อมูลพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น ระบบการจัดการสารสนเทศเบื้องต้น ระบบชีวสารสนเทศ ภูมิศาสตร์สารสนเทศ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
5 นวัตกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม นวัตกรรมทางการแพทย์ เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

 

* การเตรียมบทความ นักวิจัยต้องใช้แบบฟอร์มที่กำหนด ที่สามารถดาว์นโหลดได้จากตารางด้านล่างนี้