Responsive image

SPONSER by

Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image    Responsive image

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7
(The 7th Academic Science and Technology Conference : ASTC)

เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษามีการสร้างงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการสร้างเครือข่ายในการร่วมดำเนินโครงการวิจัยต่างๆ อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้นำไปพัฒนาองค์กร และเผยแพร่สู่สาธารณชน

เครือข่าย

1.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

2.  วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต

3.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

4.  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

5.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

8.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

9.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

10.  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

11.  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หลักการและเหตุผล

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (Academic Science and Technology Conference : ASTC) เป็นการประชุมระดับชาติ ดำเนินการโดยเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง 8 สถาบัน 11 หน่วยงาน ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างผลงานวิชาการ งานวิจัย การอบรมทางวิชาการ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายในการดำเนินโครงการด้านวิชาการต่างๆ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีการดำเนินการจัดประชุมหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2562 นับเป็นครั้งที่ 7 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการ บูรณาการ วิจัย และ นวัตกรรม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ : Health Promotion through Research Integration and Innovation โดยจะจัดให้มีขึ้น ณ มหาวิทยาลัยรังสิต  ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กลุ่มสาขาวิจัยที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มสาขาวิจัย รายละเอียด
1. กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science) ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ ชีวเคมี พันธุศาสตร์

2. กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science)

ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เคมีอุตสาหกรรม เคมีประยุกต์ เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ประยุกต์

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science)

ได้แก่ การแพทย์ สาธารณสุข การพยาบาล การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

4. กลุ่มคอมพิวเตอร์ (Computer)

ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5. กลุ่มนวัตกรรม (Innovation)

วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม  นวัตกรรมทางการแพทย์ เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความงาม  เทคโนโลยีทางชีวภาพ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   เทคโนโลยีในการทำธุรกรรมทางการเงิน