การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 8
(The 8th Academic Science and Technology Conference : ASTC)

เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษามีการสร้างงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการสร้างเครือข่ายในการร่วมดำเนินโครงการวิจัยต่างๆ อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้นำไปพัฒนาองค์กร และเผยแพร่สู่สาธารณชน

เครือข่าย
1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2. วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
8. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
10. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
11. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หลักการและเหตุผล

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ  วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความก้าวหน้าของการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนา ที่ยั่งยืน สู่สาธารณชนและชุมชนโดยยึดแนวทางตามศาสตร์พระราชา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการและเป็นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์นักวิจัย นักศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และสายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยจากทั้ง 11 หน่วยงาน 8 สถาบัน ซึ่งประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

กลุ่มสาขาวิจัยที่เปิดรับสมัคร

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. กลุ่มสาขาวิชานวัตกรรม
6. Workshop การพัฒนาธุรกิจชุมชน (SME)