Loading...

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 8

(The 8th Academic Science and Technology Conference : ASTC)

เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษามีการสร้างงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการสร้างเครือข่ายในการร่วมดำเนินโครงการวิจัยต่างๆ อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้นำไปพัฒนาองค์กร และเผยแพร่สู่สาธารณชน

เครือข่าย

Valaya logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Valaya logo

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ม.รังสิต logo

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ม.รังสิต logo

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

มทร.ธัญบุรี logo

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี logo

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ม.หัวเฉียว logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ม.สยาม logo

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยlogo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ม.เกษตร กำแพงแสน logo

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มจพ.พระนครเหนือ logo

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หลักการและเหตุผล

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ  วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความก้าวหน้าของการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนา ที่ยั่งยืน สู่สาธารณชนและชุมชนโดยยึดแนวทางตามศาสตร์พระราชา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการและเป็นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์นักวิจัย นักศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และสายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยจากทั้ง 11 หน่วยงาน 8 สถาบัน ซึ่งประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

กลุ่มสาขาวิจัยที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

มีดังนี้ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ ชีวเคมี พันธุศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มีดังนี้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ เคมีประยุกต์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มีดังนี้ การแพทย์ สาธารณสุข การพยาบาล การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีดังนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบเครือข่ายพื้นฐาน ระบบฐานข้อมูลพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น ระบบการจัดการสารสนเทศเบื้องต้น ระบบชีวสารสนเทศ ภูมิศาสตร์สารสนเทศ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

กลุ่มสาขาวิชานวัตกรรม

มีดังนี้ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม นวัตกรรมทางการแพทย์ เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

Workshop การพัฒนาธุรกิจชุมชน (SME)