อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้เสนอผลงานแบบบรรยาย

ผู้เสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (นำโปสเตอร์มาเอง)

ชำระเกินระยะเวลากำหนด

1. อาจารย์บุคคลทั่วไปนักศึกษาปริญญาโท – เอก

1,500

1,500

1,500

1,800

2.นักศึกษาปริญญาตรี

600

600

600

800

 

การชำระเงิน
ธนาคาร : กรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ชื่อบัญชี : นายปัณณ์รภัส ถกลภักดี และ นายนพรัตน์ ไวโรจนะ และ นางมัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์
เลขที่บัญชี : 678-7-90184-4

(ขอความอนุเคราะห์แจ้งหลักฐานการโอนเงินมาในระบบโดยผู้ใช้ท่านจะต้อง Login เข้าไปใน account ของตอนเองและเลือกหัวข้อ “แจ้งการชำระเงิน” จากนั้นอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินของท่าน)
(ขอความอนุเคราะห์ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ e-mail : astc2020@vru.ac.th)

*หมายเหตุ: อัตราค่าลงทะเบียนนี้ รวมค่าเอกสาร (Proceedings) อาหารว่าง และอาหารกลางวัน