ปฏิทินกรอบเวลา

1 ธ.ค. 61 – 20 เม.ย. 62

ลงทะเบียน รับบทคัดย่อ (abstract) และเรื่องเต็ม (full manuscript)

20 เม.ย. 62

วันสุดท้ายการชำระค่าลงทะเบียน

20 พ.ค. 62

แจ้งผลการพิจารณา

7 มิ.ย. 62

วันประชุมวิชาการ เวลา 8.00-16.00 น.  ณ อาคาร Student Center (ตึก 6) มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี

1 ธ.ค. 61 – 10 พ.ค.62

ลงทะเบียน

10 พ.ค. 62

วันสุดท้ายการชำระค่าลงทะเบียน

7 มิ.ย. 62

วันประชุมวิชาการ เวลา 8.00-16.00 น.  ณ อาคาร Student Center (ตึก 6) มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี