ปฏิทินกรอบเวลา

ผู้ประสงค์จะนำเสนอผลงานวิจัย ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนบทความวิจัยฉบับเต็ม และจัดพิมพ์ตาม รูปแบบที่กำหนดไว้ ซึ่งได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ หรือ นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา โทรศัพท์ 092-265-8433 โดยมีกำหนดการดำเนินงาน ดังนี้

กำหนดการลงทะเบียน และการส่งผลงานวิชาการ วัน เดือน ปี

กิจกรรมการดำเนินงาน

ผู้นำเสนอผลงาน

1 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

ลงทะเบียน เรื่องเต็ม (full manuscript)

30  เมษายน 2563

วันสุดท้ายการชำระค่าลงทะเบียน

30  เมษายน 2563

วันสุดท้ายของการแจ้งผลการพิจารณา

ผู้ร่วมงาน (Visitor)

1  ธันวาคม 2562 – 30  เมษายน 2563

ลงทะเบียน

31 พฤษภาคม 2563

วันสุดท้ายการชำระค่าลงทะเบียน

* Proceeding จะออกหลังจากวันงาน 30 วัน