คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม. 48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 

  โทร : 0-2529-3850

 โทรสาร : 02-909-3029

  E-mail : sciencetech@vru.ac.th