ข้อเสนอสำหรับนักวิจัย

  1. ผู้วิจัยอัพโหลดไฟล์ ทั้ง Word และ Pdf
  2. บทคัดย่อไม่เกิน 250 คำต่อภาษา
  3. คำสำคัญต้องไม่เกิน 5 คำ
  4. จำนวนหน้าไม่น้อยกว่า 8 หน้าและต้องไม่เกิน 10 หน้า (รวมบทคัดย่อและเอกสารอ้างอิง)