กลุ่มสาขาที่เปิดรับ

กลุ่มที่ ชื่อกลุ่ม สาขาที่เกี่ยวข้อง
1 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ ชีวเคมี พันธุศาสตร์
2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ เคมีประยุกต์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ สาธารณสุข การพยาบาล การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
4 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบเครือข่ายพื้นฐาน ระบบฐานข้อมูลพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น ระบบการจัดการสารสนเทศเบื้องต้น ระบบชีวสารสนเทศ ภูมิศาสตร์สารสนเทศ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
5 นวัตกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม นวัตกรรมทางการแพทย์ เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
6 Workshop การพัฒนาธุรกิจชุมชน (SME)

* การเตรียมบทความ นักวิจัยต้องใช้แบบฟอร์มที่กำหนด ที่สามารถดาว์นโหลดดังนี้

ลงทะเบียนส่งบทความ