กลุ่มสาขาที่เปิดรับ

ชื่อกลุ่ม

สาขาที่เกี่ยวข้อง

1. วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ ชีวเคมี พันธุศาสตร์

2. วิทยาศาสตร์ประยุกต์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ เคมีประยุกต์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ

การแพทย์ สาธารณสุข การพยาบาล การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

4. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบเครือข่ายพื้นฐาน ระบบฐานข้อมูลพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น ระบบการจัดการสารสนเทศเบื้องต้น ระบบชีวสารสนเทศ ภูมิศาสตร์สารสนเทศ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

5. นวัตกรรม

วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม นวัตกรรมทางการแพทย์ เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

6. Workshop

การพัฒนาธุรกิจชุมชน (SME)

ลงทะเบียนส่งบทความ