Loading...

ทางคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC2021) ครั้งที่ 8
ขอประกาศผู้ได้รับเกียรติบัตรในงานประชุมวิชาการ
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 (รูปแบบออนไลน์)
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร Best Presentation Award ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร Best undergraduate Presentation Award

      สำหรับการประกาศผลที่ได้ทำการประกาศในช่วงปิดพิธีการ เกิดข้อผิดพลาดบางประการในเรื่องของลำดับรางวัล Best Presentation award ประเภทผลงานแบบโปสเตอร์ ในห้องที่ 3 และ ในห้องที่ 4 นั้นทางคณะกรรมการได้ทำการทบทวน ทวนสอบ และแก้ไขผลคะแนนเพื่อให้เกิดความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนั้น อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 8 ต้องกราบขออภัยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในประเด็นดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้

รายละเอียดและกำหนดการ

กลุ่มสาขาผลงานวิจัย

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

มีดังนี้ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ ชีวเคมี พันธุศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มีดังนี้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ เคมีประยุกต์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มีดังนี้ การแพทย์ สาธารณสุข การพยาบาล การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีดังนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบเครือข่ายพื้นฐาน ระบบฐานข้อมูลพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น ระบบการจัดการสารสนเทศเบื้องต้น ระบบชีวสารสนเทศ ภูมิศาสตร์สารสนเทศ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

กลุ่มสาขาวิชานวัตกรรม

มีดังนี้ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม นวัตกรรมทางการแพทย์ เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

*หมายเหตุ กลุ่มสาขานวัตกรรม (INNO) รูปแบบการนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) เท่านั้น

ข้อเสนอสำหรับนักวิจัย

1.ผู้วิจัยอัพโหลดไฟล์ ทั้ง Word และ Pdf

2.บทคัดย่อไม่เกิน 250 คำต่อภาษา

3.คำสำคัญ 3-5 คำ

4.จำนวนหน้าไม่น้อยกว่า 6 หน้าและต้องไม่เกิน 10 หน้า (รวมบทคัดย่อและเอกสารอ้างอิง)

5.การอ้างอิงใช้ระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style)

คำชี้แจงสำหรับนักวิจัย

รูปแบบการนำเสนอผลงาน (ออนไลน์ผ่าน Zoom Cloud Meeting)

1. แบบบรรยาย (Oral Presentation)

1.1 การจัดเตรียมการนำเสนอ นักวิจัยนำเสนอในรูปแบบ PowerPoint

1.2 การนำเสนอ (26 มีนาคม 2564) นักวิจัยนำเสนอผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยใช้เวลาในการนำเสนอ 10 นาที และเวลาสำหรับตอบข้อซักถาม 5 นาที

2. แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

2.1 การจัดเตรียมการนำเสนอ
นักวิจัยจัดทำไฟล์โปสเตอร์ ขนาด 80 x 120 เซนติเมตร ตามรูปแบบที่งานประชุมวิชาการกำหนด (https://www.astcconference.com/download.php) บันทึกในรูปแบบไฟล์ PDF แล้วนำส่งไฟล์โปสเตอร์อัพโหลดในระบบของงานประชุมวิชาการ ASTC 2021 ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2564 โดยให้ save file ในชื่อ เดียวกันกับรหัสบทความ ตัวอย่างเช่น AS-P-999 เป็นต้น

2.2 การนำเสนอ (26 มีนาคม 2564)
นักวิจัยตอบข้อซักถามผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยใช้เวลาในการตอบข้อซัก ถาม 5 นาที

สามารถตรวจสอบตารางการนำเสนอ และ Meeting ID ได้จากเว็บไซด์งานประชุมวิชาการ
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2564

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เสนอผลงานแบบบรรยา ผู้เสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ชำระเกินระยะเวลากำหนด
1.อาจารย์บุคคลทั่วไปนักศึกษาปริญญาโท-เอก 1,400 1,400 1,400 1,600
2.นักศึกษาปริญญาตรี 500 500 500 600

*หมายเหตุ Proceeding จะออกหลังจากวันงาน 30 วันการชำระเงิน

ธนาคาร : กรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ชื่อบัญชี : นายปัณณ์รภัส ถกลภักดี และ นายนพรัตน์ ไวโรจนะ และ นางมัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์
เลขที่บัญชี : 678-7-90184-4

หมายเหตุ กรณีเป็นนักศึกษาปริญญาตรีต้องแนบ
1.หลักฐานการชำระเงิน
2.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย

แจ้งการชำระเงิน

สถานที่พักใกล้เคียงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

Princess Valaya 🏪 บริการห้องพักพร้อมอาหารเช้า

สอบถามห้องพักและการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์/งานแต่งงาน/การประชุม อบรมสัมมนา

☎โทร.02-9091100,02-909-1421-4

📲 087-044-9032

✉️ valaya.vru@gmail.com

สถานที่เยี่ยมชมValaya Hut ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายฯ

บริการเครื่องดื่ม กาแฟสด ชา ผลไม้โซดา อาหารและเบเกอรี่ 🥤เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดทุกวันหยุด🥤
09:00 น.- 19:00 น.
🍳ครัวเปิดให้บริการ🍳
09:00 น. - 16:30 น.

สอบถามห้องพักและสั่งเครื่องดื่มล่วงหน้า
☎ โทร.02-529-0674 ต่อ 787

📲 062 479 4288

✉️ valayahut.vru@gmail.com