กลุ่มสาขาผลงานวิจัย
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ
5. กลุ่มสาขาวิชานวัตกรรม
6. Workshop การพัฒนาธุรกิจชุมชน (SME)

รูปแบบการประชุม
1. การบรรยายพิเศษ (Keynote Lecture)
2. การนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ แบบบรรยาย (Oral Presentation)
3. การนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้เสนอผลงานแบบบรรยาย

ผู้เสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (นำโปสเตอร์มาเอง)

ชำระเกินระยะเวลากำหนด

1. อาจารย์บุคคลทั่วไปนักศึกษาปริญญาโท–เอก

1,500

1,500

1,500

1,800

2. นักศึกษาปริญญาตรี

600

600

600

800

* หมายเหตุ Proceeding จะออกหลังจากวันงาน 30 วัน


วันและสถานที่การจัดประชุม

* วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี