Registration

Registration Info

ส่วนที่ 1: ข้อมูลผู้ลงทะเบียน

ชาย (Male)     หญิง (Female)
นักศึกษาปริญญาตรี
นักศึกษาปริญญาโท
นักศึกษาปริญญาเอก
อาจารย์
นักวิจัย (Researcher)
เจ้าหน้าที่
อื่นๆ (Other)

ส่วนที่ 2: ข้อมูลผลงานวิชาการ/วิจัยที่จะนำเสนอ

เยี่ยมชมงาน โดยไม่นำเสนอผลงาน (Visitor)
นำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral presentation) โดยเลือกตีพิมพ์เฉพาะบทคัดย่อ
นำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral presentation) โดยเลือกตีพิมพ์บทความฉบับเต็ม
นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) โดยเลือกตีพิมพ์เฉพาะบทคัดย่อ
นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) โดยเลือกตีพิมพ์บทความฉบับเต็ม

กรุณาเลือกไฟล์บทความวิชาการ/วิจัย/นวัตกรรม ที่จะนำเสนอ (รูปแบบ Microsoft Word)*

กรุณาเลือกไฟล์บทความวิชาการ/วิจัย/นวัตกรรม ที่จะนำเสนอ (รูปแบบ PDF)

กรุณาเลือกไฟล์รูปภาพ นามสกุล .jpg ขนาดไม่เกิน 2 MB

ส่วนที่ 3: การยืนยันข้อมูล


  1. บทความวิชาการ/วิจัย/นวัตกรรม ที่ส่งมา ไม่เคยถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ หรือในวารสารใดๆ มาก่อน
  2. ข้าพเจ้ารับทราบว่าถ้าหากเลือกนำเสนอผลงาน โดยเลือกตีพิมพ์เฉพาะบทคัดย่อแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นตีพิมพ์บทความฉบับเต็มในภายหลังได้
  3. ข้าพเจ้ารับทราบว่าบทความทุกบทความในวารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ ๕ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และในระบบออนไลน์ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดงาน และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
  4. ข้าพเจ้าขอรับรองข้อมูลข้างต้นว่าเป็นความจริงทุกประการ