รวมภาพสัมมนาวิชาการ ASTC 2015

สัมมนาวิชาการ ASTC 2015

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3 หรือ The 3rd Academic Science and Technology Conference 2015 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการของคณาจารย์สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถา ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำสู่ความสุขได้หรือ?” ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศและบุคคลที่สนใจได้ร่วมรับฟัง โดยมี นายเกริกไกร จีระแพทย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องเรียนรวม 10201 อาคาร 10 ชั้น  2  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558


ดู Album ...

รวมภาพสัมมนาวิชาการ ASTC 2016

สัมมนาวิชาการ ASTC 2016

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน: วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างชาติ สร้างอนาคต” (Academic Science and Technology Conference: ASTC) โดยจะจัดให้มีขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙


ดู Album ...

รวมภาพสัมมนาวิชาการ ASTC 2017

สัมมนาวิชาการ ASTC 2017

มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน: วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” (Science and Technology as a key driver towards Thailand 4.0) โดยจะจัดให้มีขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐


ดู Album ...