News

2017-02-10
รวมคำตอบเกี่ยวกับ ASTC 2017
1.งานประชุม ASTC 2017 นี้ มี Peer reviews จากสถาบัน ภายนอกเครือข่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 2.ผลงานวิชาการที่ผ่านการตอบรับ (Accept) จากการพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้วนั้น ผู้ที่นำเสนอผลงานวิชาการสามารถขอรับ จดหมายยืนยันการตีพิมพ์เผยแพร่ได้ โดยแจ้งความจำนงผ่านทาง helpdesk@astcconference.com 3.ในการประชุมวิชาการนี้ ผลงานที่นำเสนอ (ฉบับเต็ม) จะมีการจัด ทำในรูปแบบ E-Proceeding ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็ปไซต์ การประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ส่วนในวัน งานจะมีเพียง Book of Abstract ให้ผู้ที่ลงทะเบียนร่วมงานทุกท่าน เท่านั้น
2017-01-17
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ASTC 2017 เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2560
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ASTC 2017 เปิดรับผลถึงวันที่ 30 มีนาคม 2560 โดยสามารถลงทะเบียนส่ง ผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่หัวข้อ Registration
All News

Events

Jun
30

About Research Conference

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษามีการสร้างงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการสร้างเครือข่ายในการร่วมดำเนินโครงการวิจัยต่างๆ อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้นำไปพัฒนาองค์กร และเผยแพร่สู่สาธารณชน

เครือข่าย

1.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

3.  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต

4.  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

5.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

8.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

9.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

10.  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

11.  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

Important date
วัน/เดือน/ปี กำหนดการ
1 ธันวาคม 2559- 30 มีนาคม 2560 ♦ ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้นำเสนอผลงานลงทะเบียน
♦ เปิดรับเรื่องเต็ม (Full Manuscript) และบทคัดย่อ (Abstract)
ภายใน 30 เมษายน 2560 ♦ แจ้งผลการ พิจารณาผลงาน
5 พฤษภาคม 2560 ♦ วันสุดท้ายของการ ชำระค่าลงทะเบียน
25 พฤษภาคม 2560 ♦ วันจัดงานประชุม (นำเสนอผลงานภาคบรรยาย และภาค โปสเตอร์)
30 มิถุนายน 2560 ♦ ดาวน์โหลด e-proceeding
Contact Us


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Telephone: 02-867-8026

Fax: 02-867-8026
Email: helpdesk@astcconference.com, somruedee.tha@siam.edu