News

All News

Events

Jun
30

About Research Conference

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษามีการสร้างงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการสร้างเครือข่ายในการร่วมดำเนินโครงการวิจัยต่างๆ อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้นำไปพัฒนาองค์กร และเผยแพร่สู่สาธารณชน

เครือข่าย

1.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

3.  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต

4.  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

5.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

8.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

9.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

10.  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

11.  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

Important date
วัน/เดือน/ปี กำหนดการ
1 ธันวาคม 2559- 12 เมษายน 2560 ♦ ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้นำเสนอผลงานลงทะเบียน
♦ เปิดรับเรื่องเต็ม (Full Manuscript) และบทคัดย่อ (Abstract)
6 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ♦ แจ้งผลการ พิจารณาผลงาน
5 พฤษภาคม 2560 ♦ วันสุดท้ายของการ ชำระค่าลงทะเบียน (สำหรับผู้เสนอผลงาน)
15 พฤษภาคม 2560 ♦ วันสุดท้ายของการ ชำระค่าลงทะเบียน (สำหรับ Visitor)
25 พฤษภาคม 2560 ♦ วันจัดงานประชุม (นำเสนอผลงานภาคบรรยาย และภาค โปสเตอร์)
30 มิถุนายน 2560 ♦ ดาวน์โหลด e-proceeding
Contact Us


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Telephone: 02-867-8026

Fax: 02-867-8026
Email: helpdesk@astcconference.com
Conference Venue

โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น

99 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง หลักสี่ เขต ดอนเมือง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160